در حال بارگذاری ...
 • راهنمای ورود به سایت رزرو تغذیه و نحوه ی رزرو غذا
  (آموزشکده فنی سقز)

  راهنمای ورود به سایت رزرو تغذیه و نحوه ی رزرو غذا (آموزشکده فنی سقز)

  راهنمای ورود به سایت اتوماسیون تغذیه سیستم اتوماسیون تغذیهو نحوه ی رزرو غذا

  (آموزشکده فنی سقز)

  دانشجویان می توانند با استفاده از دانلود فایل راهنمای مورد نظر رزرو خود را انجام دهند.

   

  نظرات کاربران